Konstrukce –

Konstrukce

Prvky a rozměry

Protihlukové stěny FASETON je vhodné navrhovat na osovou vzdálenost sloupů 6 m. Tento rozměr může být variabilní a jsme schopni vyrobit i dílce atypické do rozponu cca 20 m (např. pro překlenutí mostu). Absorpční dílce se vyrábějí standardně ve výškovém kroku 25(50) cm vycházejícím z modulu dřevocementového absorberu. Vyrábíme i dílce tvarově atypické – např. náběhové se sklonem 1:3, tzv. „stříšky“ apod. Soklové dílce kopírují délku dílců absorpčních, jejich výška a tvar může být libovolný. Vyrábíme soklové dílce obdélníkové, lichoběžníkové, s otvory pro odtok srážkové vody, apod. Sloupy se standardně používají železobetonové, ale je možno použít i ocelové HEA a HEB profi ly s patřičnou povrchovou úpravou. Železobetonové sloupy FASETONU jsou přímé, v úhlech 30 a 45 stupňů, průběžné či koncové. Z těchto typů lze vyskládat jakoukoliv půdorysně zakřivenou stěnu včetně nároží v pravém úhlu. Při použití ocelových sloupů je možné jejich přírubu absorberem překrýt.

Založení

Založení sloupů se provádí buď do prefabrikovaných či monolitických patek nebo na piloty – to je v současnosti nejpoužívanější metoda.

Barvy

Barevně se stěny řeší buď probarvením absorbéru v hmotě nebo dodatečným nástřikem stěn kvalitní certifi kovanou barvou. Druhé řešení umožňuje použití celého spektra barev, perfektní pohledové sjednocení stěny a opravu povrchu např. po posprejování.

Ornamenty

Ve stěnách je možno vytvářet plastické ornamenty vznikající buď kombinací různých druhů a barev absorberů či jejich vkládáním s pootočením o 90 stupňů.

Prosklení

Součástí systému jsou prosklené dílce, které jsou řešeny buď jako prefabrikovaný železobetonový rám s vloženým sklem nebo se skleněné tabule vkládají přímo do přírub sloupů ke kterým jsou kotveny kovovými profi ly přes pryžová těsnění.

Rubová strana

Rubová strana absorpčních a soklových dílců se provádí jako hladká nebo zdrsněná tzv. „metením“. Tato úprava povrchu má nejen estetický efekt, ale umožňuje vegetaci popínání a tím ozelenění zadní části stěny. Rubovou stranu je možné profi lovat otiskem libovolné matrice. Rovněž je možné barevné řešení.

Únikové zóny

Systém řeší i únikové zóny – buďto formou vložení dílce s dveřmi nebo překrytím stěn. Pro toto řešení jsou vhodné dílce s oboustranným absorbérem.

Prostupový dílec pro železnici

Součástí systému pro použití na železnici je i prostupový dílec. Ten se dle požadavku SŽDC montuje na stěny delší než 120m cca každých padesát metrů. Dílec musí umožnit průchod záchranným složkám stěnou a to za použití nářadí a pomůcek, které mají běžně ve výbavě a v čase kratším než pět minut. Projít naším prostupovým dílcem (za použití kladiva, páčidla a sekery) se podařilo hasičům HZS Jihlava za 30 sekund, což představuje jistotu včasného zásahu jednotek IZS.

Klínování a těsnění

Všechny spáry systému jsou utěsněny odolnou expandační polyuretanovou páskou. Dílce jsou ve sloupech zaaretovány pryžovými „dvouklíny“, které stěnové prvky bezpečně fixují v horním i dolním rohu. Kapsy v dílcích zamezují vypadnutí klínu. Tento systém kotvení je chráněn užitným vzorem č. 20141.

 


 

Leube Beton s.r.o. © 2004–2021webmaster